Onze Covid-19 maatregelen

Privacyverklaring

Zodra u patiënt wordt bij Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) gaan we gegevens van u verwerken, persoonsgegevens en medische gegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Uw (medische) gegevens verwerken wij in uw patiëntendossier.
Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons onder andere aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In dit privacy statement leest u meer hoe wij met uw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn gegevens?

CCN is de zogeheten verwerkingverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat CCN verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens. Zodoende beslist CCN over:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 • Waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt
 • Hoe de persoonsgegevens worden verwerkt

Van wie verwerken wij gegevens?

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u als patiënt te verzamelen:

 • uw gezondheidstoestand
 • resultaten van onderzoeken
 • diagnose
 • behandelplannen

Deze gegevens worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum, uw contactgegevens en uw BSN.

Daarnaast verwerken wij, indien van toepassing, ook gegevens van contactpersonen en van wettelijke vertegenwoordigers. Wij verwerken dan een beperkt aantal gegevens zoals naam, contactgegevens en relatie tot de patiënt. Dit doen wij zodat contact kan worden opgenomen met hen over de behandeling van de patiënt.

Voor welke redenen verwerken wij uw gegevens?

CCN verwerkt uw gegevens volgens de volgende grondslagen:

 • De behandelovereenkomst tussen patiënt en CCN
 • Verleende toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang (kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering)

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

CCN gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • diagnose, behandeling en nazorg van patiënten
 • uitwisselen van gegevens met verwijzers, huisartsen, en andere zorgverleners
 • afhandelen van patiëntenzorg (bijvoorbeeld verzorgen van declaraties)
 • medisch wetenschappelijk onderzoek
 • klachtenafhandeling
 • afleggen van verantwoording
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

CCN deelt uw persoonsgegevens met het oog op bovenstaande doeleinden onder ander met:

 • de huisarts of verwijzer. Een brief met informatie met daarin een samenvatting over uw behandeling bij CCN wordt gedeeld.
 • andere zorgverleners, zorginstellingen of derden die worden betrokken bij uw behandeling. Zij ontvangen gegevens over de behandeling.
 • uw zorgverzekeraar met het oog op het verrekenen van zorgkosten
 • kwaliteitsregistraties waarbij alleen gegevens worden gedeeld die niet te herleiden zijn tot een persoon
 • indicatiestellingsorganen
 • derden als er een wettelijke verplichting geldt zoals bij een melding van een calamiteit
 • overige ontvangers op basis van uw toestemming

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Om u de best mogelijke zorg te leveren, hebben we de juiste persoonsgegevens van u nodig. Wij krijgen deze gegevens door:

 • wat u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) over uw gezondheid vertelt aan de arts
 • uitslagen op basis van lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloedafname)
 • uitslagen op basis van beeldvorming (bijvoorbeeld een scan of foto)
 • vaststellen ziektebeeld (diagnostiek) en verslagen door betrokken zorgverleners
 • uw zorgverlener die u doorverwijst

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij CCN verwerken wij niet meer gegevens dan nodig om goede zorg te leveren, te verbeteren en voor onze administratie. Uw gegevens kunnen mogelijk worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Meer hierover leest u op deze webpagina.
Hieronder vindt u terug welke persoonsgegevens en welke bijzonder persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door CCN.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Verzekeringsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)*
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • Voorgeschiedenis van directe familie als dit belangrijk is voor uw behandeling en diagnose

* Het is een wettelijke verplichting dat we uw BSN opnemen in de administratie en controleren via een identiteitsbewijs. We willen namelijk voorkomen dat we u verwarren met een andere patiënt. Andere redenen waarom we uw BSN gebruiken zijn:

 • Fouten voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens
 • Eenvoudiger kosten declareren bij de zorgverzekering
 • Betere bescherming bieden tegen identiteitsfraude

Bijzondere persoonsgegevens

Er zijn ook persoonsgegevens die vanwege hun aard gevoelig zijn en daardoor extra bescherming krijgen volgens de AVG. Hieronder wordt weergegeven welke bijzondere persoonsgegevens wij binnen CCN verwerken:

 • Gezondheidsgegevens
 • Indien van toepassing voor uw diagnose en/of behandeling; persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt; persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken; gegevens over iemands sexueel gedrag of seksuele gerichtheid; genetische gegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Geheimhouding

Alle zorgverleners die werkzaam zijn voor CCN zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. Zij mogen zonder uw toestemming geen gegevens van u delen met anderen. Hier zijn enkele wettelijke uitzondering op.
Alle andere medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht

Beveiliging

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. Ook hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens goed te beschermen. CCN beschikt over een geaccrediteerd informatiebeveiligingsbeleid volgens de NEN7510:2017+A1 2020 en ISO27001:2013. Dit betekent dat wij maatregelen hebben genomen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Dit doen wij bijvoorbeeld door gegevens altijd versleuteld op te slaan, door gebruik te maken van beveiligde e-mail en door onze medewerkers te trainen om goed met uw gegevens om te gaan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren uw gegevens 20 jaar nadat u geen zorg meer van ons ontvangt. Deze bewaartermijn is vastgelegd in de WGBO. Eventueel is het mogelijk dat uw gegevens langer bewaard worden, mocht dit nodig zijn om u goede zorg te bieden.

Patiëntenportaal van CCN: MijnDossier

CCN legt uw gegevens vast in CardioPortal ons elektronisch patiëntendossier. U kunt online een deel van deze gegevens inzien via MijnDossier. Lees op deze pagina meer over welke gegevens u kunt inzien en uitprinten in uw MijnDossier.

Patiëntenrechten

Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen zonder dat daar een wettelijke of medische noodzaak voor bestaat, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. Nee zeggen mag natuurlijk. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten. Uw gezondheid weegt voor ons altijd het zwaarst.
U heeft als patiënt het recht een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hoe dit precies werkt, leest u in ons privacybeleid. Ook kunt u hier meer vinden over de (wettelijke) bewaartermijnen.

Uw rechten

Als patiënt van CCN kunt u zich beroepen op verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens.. Hieronder geven wij weer op welke privacyrecht u zich kunt beroepen:

 • Recht op inzage
  Uw gegevens kunt u online inzien in MijnDossier en hier kunt u ook een uitdraai maken. Daarnaast kunt u ook uw behandelend cardioloog benaderen om inzage te geven of een vraag te stellen. Uw cardioloog mag dit in principe niet weigeren. Let wel, uw cardioloog kan bepaalde delen van uw dossier afschermen als er informatie over iemand anders staat, bijvoorbeeld een familielid.
 • Recht op vergetelheid
  U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Zodoende kunt u (een deel van) uw dossier laten verwijderen. Dit betekent niet dat al uw gegevens direct gewist kunnen worden op uw verzoek. In sommige gevallen zijn wij wettelijk genoodzaakt om een aantal persoonsgegevens te behouden ten behoeve van bijvoorbeeld de financiële afhandeling.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  Als uw gegevens niet juist zijn, dan kunt u deze laten wijzigen. Dit betreft allen objectieve gegevens zoals een adreswijziging of als uw emailadres is veranderd. U hebt het recht om gegevens aan te vullen. U kunt bijvoorbeeld een second opinion laten toevoegen aan uw dossier. Dit kunt u aan uw arts vragen.
 • Recht op dataportabiliteit
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, zoals in een PDF-bestand. Hiervoor dient u een verzoek in bij uw behandelend centrum. Via MijnDossier kunt u ook een deel van uw persoonsgegevens uitprinten. Daarnaast heeft u ook het recht om deze gegevens ook over te dragen aan een andere zorgverlener/verwerkingsverantwoordelijk zonder dat CCN u daarin tegenhoudt.

U leest in ons privacybeleid hoe u zich kunt beroepen op uw recht. Tevens is hierin meer informatie terug te vinden over (wettelijke) bewaartermijnen.

Website

Op onze website kunt u via een aantal formulieren persoonsgegevens invullen, zoals uw naam en contactgegevens, en uw geboortedatum. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze invult, bijvoorbeeld om een klacht af te handelen. CCN gebruikt uw gegevens nooit voor andere doeleinde en uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Cookies

Als u onze website bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies. Lees meer over het gebruik van onze cookies in ons Cookiebeleid.

Cursussen

CCN organiseert online cursussen waarvoor huisartsen en praktijkondersteuners zich kunnen inschrijven via de website. Om te registreren vragen wij uw naam, e mailadres en BIG-nummer. Deze gegevens vragen wij zodat wij de accreditatiepunten die u mogelijk verdient, kunnen toekennen. Bovendien kan bij een inschrijving een deelnemer worden toegevoegd. Hiervoor dient u alleen de naam op te geven.

Vragen en klachten

Wij doen ons uiterste beste om zorgvuldig en juist om te gaan met uw gegevens. Mocht u vragen hebben of bent u ontevreden over hoe CCN omgaat met uw privacy, dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Bespreek uw vragen en/of ontevredenheid met uw cardioloog. Samen met u kan een oplossing gezocht worden.
 • U kunt per mail contact met de privacy officer. Deze persoon binnen de organisatie houdt zich bezig met evalueren en verbeteren van het huidige en toekomstig privacybeleid.
 • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CCN. Deze persoon houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen de organisatie. U kunt de FG benaderen via fg@cardiologiecentra.nl.

Hopelijk kunt u via bovenstaande wegen uw vragen en of ontevredenheid kwijt. Desalniettemin heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij CCN. Meer hierover vindt u terug deze pagina.

Privacybeleid derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. CCN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kunt u direct contact opnemen met de beheerder van die websites.

De laatste wijziging van dit Privacy Statement heeft plaatsgevonden op 6 december 2021.