085 – 303 86 20

Privacyverklaring

Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een netwerkorganisatie van twaalf zelfstandige behandelcentra (ZBC) voor hart- en vaatziekten verspreid over Nederland. CCN biedt cardiovasculaire zorg en in dat kader ontvangt en verwerkt CCN persoonsgegevens van u. Als u contact met ons opneemt, op een vacature reageert, patiënt bij ons wordt, contactpersoon en/of wettelijke vertegenwoordiger van één van onze patiëntent bent, met ons samenwerkt of deelneemt aan één van onze evenementen, dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we dat we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen, verstrekken aan derde partijen (bijvoorbeeld uw zorgverlener) en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan toepasselijke wet- en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
CCN is de zogeheten verwerkingverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat CCN verantwoordelijk is voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens. Zodoende beslist CCN over onder andere:

 • welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt; en
 • hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Patiënten 
Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om persoonsgegevens van u als patiënt te verzamelen. De persoonsgegevens die wij onder meer van u verwerken zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • woonadres;
 • contactgegevens;
 • verzekeringsgegevens;
 • documentnummer van een geldig identiteitsbewijs;
 • foto; enindien van toepassing: uw contactpersonen en / of wettelijke vertegenwoordiger(s). 

Burgerservicenummer (BSN)
Wij verwerken u BSN enkel als wij wettelijk verplicht zijn om uw BSN te verwerken. Wij zijn wettelijk verplicht om u te identificeren door uw BSN op te nemen in onze administratie en te controleren via een identiteitsbewijs. We willen namelijk voorkomen dat we u verwarren met een andere natuurlijke persoon. Ook in het kader van het uitwisselen van financiële en medische persoonsgegevens tussen enerzijds CCN en anderzijds andere zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars en indicatieorganen vermelden wij uw BSN. Tot slot kunnen wij uw BSN verwerken in het kader van subsidiëring van verleende zorg.

Bijzondere persoonsgegevens
Bepaalde persoonsgegevens moeten vanwege hun bijzondere aard extra worden beschermd. Bijzondere persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken zijn:

 • Gezondheidsgegevens, waaronder: uw gezondheidstoestand; resultaten van onderzoeken; en / of diagnoses en behandelplannen. Daarnaast kan de voorgeschiedenis van directe familie worden opgevraagd en opgeslagen als dit belangrijk is voor de behandeling en diagnose van de patiënt. De gezondheidsgegevens worden in een medisch dossier vastgelegd.
 • Indien noodzakelijk voor een diagnose en/of behandeling verwerken wij ook andere bijzondere categorieën persoonsgegevens, waaronder: persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt; persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken; gegevens over iemands sexueel gedrag of seksuele gerichtheid; en / of genetische gegevens voor zover de verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de desbetreffende gegevens zijn verkregen of een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.

Contactpersonen en wettelijke vertegenwoordigers van patiënten
Daarnaast verwerken wij mogelijk ook gegevens van contactpersonen en van wettelijke vertegenwoordigers van onze patiënten. Wij verwerken van dergelijke contactpersonen een beperkt aantal persoonsgegevens zoals de naam, contactgegevens en de relatie tot de patiënt. Dit doen wij zodat – indien noodzakelijk - contact kan worden opgenomen met hen over de behandeling van de patiënt. 

Websitebezoekers
Als u onze website bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies en aanverwante technologieën. Lees meer over het gebruik van cookies en aanverwante technologieën in onze Cookieverklaring. 

Bovendien kunt u op onze website via een aantal online formulieren contact met ons opnemen om een afspraak te maken, vraag te stellen of klacht door te geven. Afhankelijk van het online formulier vragen wij u de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • voorletters en achternaam;
 • geslacht/aanhef;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • of u een verwijsbrief heeft; en / of
 • uw vraag en / of uw ervaring. 

Cursisten
CCN organiseert online cursussen waarvoor huisartsen en praktijkondersteuners zich kunnen inschrijven via de website. Om te registreren vragen wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en BIG-nummer. Deze persoonsgegevens vragen wij zodat wij de accreditatiepunten die u mogelijk verdient, kunnen toekennen. Bovendien kan u bij uw inschrijving ook een andere deelnemer aanmelden. Hiervoor dient u alleen de naam van de andere deelnemer op te geven. 

Sollicitanten
Via onze website kunt u reageren op onze vacatures. Hierbij vragen wij uw voorletter en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens achter te laten zodat wij contact met u op kunnen nemen en uw sollicitatie in behandeling kunnen nemen. Ook vragen wij een motivatiebrief en uw C.V. up te loaden. Deze worden vastgelegd in ons personeelsregistratiesysteem en daarin maximaal 4 weken bewaard nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling HR via hr@cardiologiecentra.nl of op 030-3070330.  

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
CCN gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Zorgverlening, waaronder:
  • het verwerken van doorverwijzingen van en naar externe zorgverleners;
  • het leveren van patiënt specifieke cardiale zorg en diagnostiek;
  • administratie en bedrijfsvoering, waaronder het registreren van patiënten, inplannen van afspraken en bijhouden van een medisch dossier;
  • het voeren van intake gesprekken, uitvoeren van onderzoeken, vaststellen en bespreken van de diagnose en behandeling;
  • het uitwisselen van persoonsgegevens met verwijzende zorgverleners, huisartsen, en andere zorgverleners van patiënten;
  • het opvragen van externe beoordelingen en intercollegiaal overleg.
 • Interne (zorg)administratie en beheer, waaronder:
  • het controleren van de verzekeringsgegevens van de patiënt en het uitwisselen van gegevens met zorgverzekeraars;
  • het in rekening brengen van geleverde zorg aan de ziektekostenverzekeraar of patiënt;
  • het bijhouden van interne administratie;
  • logging en monitoring;
  • beveiliging; en
  • het beheren en analyseren van de website.
 • Zorgonderzoek- en verbetering
  • het opzetten en uitvoeren van intern en extern medisch wetenschappelijk onderzoek;
  • het afhandelen van klachten en vragen;
  • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
  • het uitvoeren van patiënttevredenheidsonderzoeken; en
   Het informeren van contactpersonen en / of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Het informeren van contactpersonen en / of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Het afleggen van verantwoording aan instanties zoals bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Autoriteit Persoongevens
 • Het organiseren van online cursussen en andere evenementen.
 • Het behandelen van sollicitaties. 

Op grond van welke wettelijke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
CCN verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • de behandelovereenkomst tussen patiënt en CCN;
 • uw toestemming;
 • een wettelijke verplichting;
 • ter bescherming van vitale belangen; en
 • ons gerechtvaardigd belang of een gerechtvaardigd belang van een derde, bijvoorbeeld in het kader van: (i) kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering, (ii) interne administratie, (iii) intern medisch wetenschappelijk onderzoek, (iv) het afhandelen van klachten en vragen, (v) het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, (vi) patiënttevredenheidsonderzoek, (vii) kwaliteitsregistraties, (viii) beveiliging, en (ix) beheren en analyseren van de website. 

Het is in beginsel verboden om gezondheidsgegevens te verwerken, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen op het verwerkingsverbod. CCN mag gezondheidsgegevens verwerken als CCN deze gegevens verwerkt op grond van één van de bovenstaande grondslagen in samenhang met één van de volgende uitzonderingen op het verwerkingsverbod:

 • U heeft ons uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verwerken van de gezondheidsgegevens.
 • Het is noodzakelijk om de gezondheidsgegevens te verwerken voor de goede behandeling of verzorging en de uitvoering van de behandelovereenkomst.
 • Het is noodzakelijk om de gezondheidsgegevens te verwerken met het oog op het beheer van CCN.
 • Het is noodzakelijk om de gezondheidsgegevens te verwerken om redenen van zwaarwegend algemeen belang op grond van Nederlands of EU-recht.
 • Het is noodzakelijk om de gezondheidsgegevens te verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Het is noodzakelijk om de geondheidsgegevens te verwerken ter bescherming van de vitale belangen. 

Het is in beginsel ook verboden om de overige bijzondere categorieën persoonsgegevens te verwerken, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen op het verwerkingsverbod. CCN mag deze gegevens verwerken als CCN deze gegevens verwerkt op grond van één van de bovenstaande grondslagen in samenhang met één van de volgende uitzonderingen op het verwerkingsverbod:

 • Wij verwerken persoonsgegevens waaruit ras of etniciteit blijkt voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen of indien dit noodzakelijk is voor uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon.
 • Wij verwerken persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen of indien dit noodzakelijk is voor uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon.
 • Wij verwerken gegevens over iemands sexueel gedrag of seksuele gerichtheid voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen of indien dit noodzakelijk is voor uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon.
 • Wij verwerken genetische gegevens voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen, dit noodzakelijk is voor uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon, de verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de desbetreffende gegevens zijn verkregen of een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert. 

Bent u verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?
CCN geeft het aan als het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, voor zover dat anders niet duidelijk zou zijn. In sommige gevallen hebben wij uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een behandelovereenkomst met u te sluiten of om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. Op onze website hebben wij een asterisk (*) bij de invulvelden opgenomen als deze verplicht moeten worden ingevuld. In de overige invulvelden kunt u informatie achterlaten die u niet noodzakelijkerwijs hoeft te verstrekken. 

Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek?
Als u patiënt bent van CCN, dan worden uw persoonsgegevens mogelijk gebruikt voor intern en / of extern medisch wetenschappelijk onderzoek. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor intern medisch wetenschappelijk onderzoek met uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Voor extern medisch wetenschappelijk onderzoek gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Meer hierover leest u op deze webpagina.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Verstrekken patiëntgegevens aan derde partijen
Als patiënt van CCN heeft u bepaalde rechten met betrekking tot het verwerken en delen van uw patiëntgegevens, waaronder gezondheidsgegevens. Wij delen uw patiëntgegevens in beginsel alleen met derde partijen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In sommige gevallen mogen wij uw patiëntgegevens delen met een derde partij zonder uw toestemming. In de volgende gevallen mogen wij uw patiëntgegevens delen met derde partijen zonder uw toestemming:

 • Als wij wettelijk verplicht zijn om uw patiëntgegevens met een derde partij te delen.
 • Wij mogen uw patiëntgegevens delen met zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandelovereenkomst of een vervanger van de zorgverlener.
 • Wij mogen in bepaalde gevallen uw patiëntgegevens delen met uw wettelijke vertegenwoordigers.
 • Wij mogen in bepaalde gevallen uw patiëntgegevens delen in het kader van statistiek of wetenschappelijk onderzoek.
 • In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij uw patiëntgegevens moeten delen met derde partijen.
 • In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat wij uw patiëntgegevens mogen delen met derde partijen als er sprake is van een zwaarwegend belang. 

Verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen
CCN deelt uw persoonsgegevens met het oog op de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden onder ander met de volgende derde partijen:

 • De verwijzende zorgverlener van de patiënt of andere zorgverleners, zorgaanbieders of derden die zijn / worden betrokken bij de behandeling van de patiënt.
 • Aanbieders van thuismeetapparatuur, waaronder iHealth als u gebruikmaakt van de HartWacht applicatie en AliveCor als u gebruik maakt van de Kardia applicatie.
 • Aanbieder(s) en beheerders van ons patiëntenportaal en het Elektronisch Patiëntendossier.
 • De zorgverzekeraar van een patiënt met het oog op het verrekenen van zorgkosten.
 • Kwaliteitsregistraties waarbij alleen geaggregeerde gegevens worden gedeeld.
 • Indicatieorganen, zoals Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) om vast te kunnen stellen of u langdurige of intensieve zorg nodig heeft.
 • Toezichthouders en overige overheidsinstanties.
 • Overige partners of dienstverleners, zoals accountants, IT-dienstverleners, consultants en advocaten.
 • Overige derden als er een wettelijke verplichting geldt zoals bij een melding van een calamiteit.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens mogelijk via de volgende kanalen en / of derde partijen:  

 • De persoonsgegevens die u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) via de website, per e-mail of mondeling aan ons verstrekt.
 • De persoonsgegevens die u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) over uw gezondheid verstrekt aan verwijzende zorgverlener of een andere zorgverlener.
 • De persoonsgegevens die over u worden verzameld door middel van thuismeetapparatuur.
 • De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het verlenen van zorg door CCN en ZBC, zoals uitslagen van ons onderzoek, het vaststellen van het ziektebeeld (diagnostiek) en het opstellen van verslagen door betrokken zorgverleners.
 • De persoonsgegevens die uw (verwijzend) zorgverlener aan ons verstrekt.
 • De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als u meewerkt aan ons patiënttevredenheidsonderzoek. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Geheimhouding
Alle zorgverleners die werkzaam zijn voor CCN zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij mogen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens over u delen met anderen, tenzij één van de uitzonderingen van toepassing is. Alle andere medewerkers die werkzaam zijn voor CCN hebben ook een geheimhoudingsplicht. 

Beveiliging
Voor alle persoonsgegevens geldt dat we niet méér persoonsgegevens verwerken dan we nodig hebben in het kader van de bovenstaande doeleinden, waaronder het verlenen van goede zorg. Ook hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beschermen. CCN beschikt over een geaccrediteerd informatiebeveiligingsbeleid volgens de NEN7510:2017+A1 2020 en ISO27001:2013. Dit betekent dat wij maatregelen hebben genomen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Dit doen wij bijvoorbeeld door persoonsgegevens altijd versleuteld op te slaan, door gebruik te maken van beveiligde e-mails en door onze medewerkers te trainen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doeleinden. Persoonsgegevens worden langer bewaard in het geval deze langer nodig zijn in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, voor het voldoen aan een toepasselijke minimale bewaartermijn, of om te voldoen aan een andere toepasselijke wettelijke verplichting. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van persoonsgegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de persoonsgegevens.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u patiënt van ons bent, dan bewaren wij uw persoonsgegevens 20 jaar vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed zorgverlener voortvloeit. Deze bewaartermijn is vastgelegd in de WGBO. Eventueel is het mogelijk dat uw persoonsgegevens langer bewaard worden, mocht dit bijvoorbeeld nodig zijn om u goede zorg te bieden, er een andere wettelijke bewaartermijn is of als de persoonsgegevens van groot belang zijn voor iemand anders.  

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan de AVG. Door deze wetgeving gelden binnen de EER dezelfde regels en waarborgen wanneer uw persoonsgegevens binnen de EER worden verwerkt. 

Voor zover uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen wel worden doorgegeven naar landen buiten de EER, wordt de doorgifte van persoonsgegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de vereisten die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stellen. We vertrouwen in dat geval op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met modelcontractbepalingen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor vragen over doorgifte naar landen buiten de EER kan er contact worden opgenomen via de contactgegevens zoals opgenomen onder ‘Heeft u een vraag of een klacht?’. 

Wat zijn uw rechten?
Inzage, corrigeren, verwijderen en aanvullen van patiëntgegevens
Patiënten hebben het recht een schriftelijk of elektronisch verzoek in te dienen om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om een beroep te doen op uw rechten kunt u een schriftelijk of elektronisch verzoek indienen bij uw ZBC of uw cardioloog. Als u patiënt bent van CCN, dan leggen wij uw persoonsgegevens vast in ons elektronisch patiëntendossier genaamd ‘CardioPortal’. U kunt via MijnDossier online een deel van deze persoonsgegevens inzien. In MijnDossier kunt u ook een uitdraai maken van uw gegevens. Lees op deze pagina meer over welke persoonsgegevens u kunt inzien en uitprinten via uw MijnDossier.

Inzage in patiëntgegevens. Wij verstrekken op uw verzoek inzage in en een afschrift van de gegevens in uw dossier. Let wel, hier zijn wel uitzonderingen op. Uw cardioloog mag bijvoorbeeld bepaalde delen van uw dossier afschermen als er informatie over iemand anders staat, bijvoorbeeld een familielid. 

Patiëntgegevens corrigeren, verwijderen en aanvullen. Uw patiëntgegevens worden niet gecorrigeerd of verwijderd voor zover het gaat om gegevens waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat het bewaren van deze gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt of als de gegevens dienen te worden bewaard op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw dossier ook laten aanvullen door bijvoorbeeld uw eigen stukken of een second opinion te laten toevoegen aan uw dossier. 

Privacyrechten
U kunt zich beroepen op verschillende privacyrechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. U kunt zich beroepen op de volgende privacyrechten: 

Recht op inzage. U kunt uw ZBC of uw behandelend cardioloog schriftelijk benaderen om inzage te verzoeken of een vraag te stellen. Als u patiënt bent bij ons, kunt u uw persoonsgegevens (deels) online inzien via MijnDossier en hier kunt u ook een uitdraai maken. Uw ZBC of uw cardioloog mogen dit in principe niet weigeren. Let wel, hier zijn wel uitzonderingen op. Uw cardioloog mag bijvoorbeeld bepaalde delen van uw dossier afschermen als er informatie over iemand anders staat, bijvoorbeeld een familielid. 

Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Zodoende kunt u (een deel van) de persoonsgegevens die wij verwerken laten verwijderen. Dit betekent niet dat al uw persoonsgegevens direct gewist kunnen worden op uw verzoek. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens te behouden ten behoeve van bijvoorbeeld onze financiële administratie. 

Recht op rectificatie en aanvulling. Als uw gegevens niet juist zijn, dan kunt u deze laten wijzigen. Dit betreft in beginsel alleen objectieve gegevens zoals een adreswijziging. U heeft ook het recht om persoonsgegevens aan te vullen. U kunt bijvoorbeeld een second opinion laten toevoegen aan uw dossier. 

Recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, zoals in een PDF-bestand. Via MijnDossier kunt u ook een deel van uw persoonsgegevens uitprinten. Daarnaast heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere zorgverlener / verwerkingsverantwoordelijke zonder dat CCN u daarin tegenhoudt. 

Het recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is en / of indien de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. 

Het recht op bezwaar. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden of vanwege uw specifieke situatie.

Intrekken van uw toestemming. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, dan heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekken daarvan onverlet. 

Om een beroep te doen op uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw ZBC. Als u patiënt bent bij ons, kunt u contact opnemen met uw cardioloog en / of uw persoonsgegevens (deels) online inzien via MijnDossier. In MijnDossier kunt u ook een uitdraai maken. Om te kunnen voldoen aan uw verzoek, dan moeten wij onder omstandigheden uw identiteit controleren door middel van bijvoorbeeld een kopie van uw legitimatiebewijs. 

Heeft u een vraag of een klacht?
Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en juist om te gaan met uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben of bent u ontevreden over hoe CCN omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Bespreek uw vragen en/of ontevredenheid met uw cardioloog. Samen met u kan een oplossing gezocht worden.
 • U kunt per mail contact opnemen met de privacy officer. Deze persoon binnen de organisatie houdt zich bezig met het evalueren en verbeteren van het huidige en toekomstige privacybeleid. U kunt de privacy officer benaderen via kwaliteit@cardiologiecentra.nl.
 • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CCN. Deze persoon houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving binnen de organisatie. U kunt de FG benaderen via fg@cardiologiecentra.nl.

Hopelijk kunt u via bovenstaande wegen uw vragen en of ontevredenheid kwijt. Desalniettemin heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij CCN. Meer hierover vindt u terug op deze pagina. U heeft bovendien altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacyverklaring derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. CCN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Voor vragen over deze andere websites kunt u direct contact opnemen met de beheerder van die web