Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Ons kwaliteitsbeleid

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patient en de verwijzer.

Kwaliteit bij CCN

Bij Cardiologie Centra Nederland hechten wij waarde aan goede en veilige zorg. Dit is gewaarborgd binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het gehele kwaliteit- en veiligheidsbeleid wordt jaarlijks getoetst middels een interne audit. Belangrijke pijlers binnen deze systemen zijn uniformiteit, continu verbeteren, risicomanagement, uitkomsten en rapportages.

Uniformiteit

Bij alle bij CCN aangesloten centra wordt uniform gewerkt. Dat betekent dat alle centra met dezelfde apparatuur en op dezelfde manier  werken. Zo kunnen zowel onze patiënten als onze werknemers terecht op elke locatie. Het werken volgens vaste gestandaardiseerden processen verkleint de kans op fouten en draagt daarmee bij aan de veiligheid voor zowel patiënten als medewerker.

Continu verbeteren

Bij CCN werken we aan de hand van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) cyclus. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en dienstverlening continu te bewaken en te ontwikkelen. Dit betekent dat we alles wat we doen voortdurend evalueren en verbeteren met slechts één doel; het leveren van de allerbeste en veilige zorg!

Risicomanagement

Om onze zorg veilig te houden is het belangrijk  dat we alert zijn op risico’s, deze tijdig signalen en om ze te voorkomen. Dit doen we zowel proactief als reactief.

Uitkomsten en rapportages

Het is belangrijk dat kwaliteit van de zorg meetbaar is, daarvoor maakt CCN gebruik van verschillende interne en externe kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren worden maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks intern gerapporteerd en bieden input om onze zorg te evalueren en te verbeteren.

Kwaliteitskeurmerken

ZKN

Klinieken met een ZKN keurmerk garanderen de beste medische zorg. De normen van het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland zijn onderdeel van het kwaliteit- en veiligheidsbeleid van CCN. CCN beschikt sinds 2011 over het keurmerk van ZKN. Dit wordt jaarlijks getoetst tijdens externe audit.

NEN-7510

Naast het ZKN keurmerk beschikt CCN sinds 2019 ook over een gecertificeerd informatiebeveiligingsbeleid volgens de NEN7510. Het doel van deze certificering is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Ook dit wordt jaarlijks geaudit.

Vragen, opmerkingen en suggesties

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie ten aanzien van een van bovenstaande punten? Dan ontvangen wij die graag op kwaliteit@cardiologiecentra.nl.

Toegankelijkheid

Bereikbaarheid

(Telefonische) bereikbaarheid is belangrijk binnen Cardiologie Centra Nederland. Patiënten kunnen  24/7 bij CCN terecht! Klik hier voor een overzicht van onze locaties en contactgegevens. Ook buiten de openingstijden van onze centra is er altijd een cardioloog bereikbaar in geval van spoed.

MijnDossier

MijnDossier is het patiëntenportaal van Cardiologie Centra Nederland. Patiënten kunnen op deze wijze overal veilig toegang krijgen tot hun dossier. Zie MijnDossier voor meer informatie en veelgestelde vragen.

Wachttijden

CCN kent geen wachttijden. Patiënten kunnen binnen 48 uur terecht en bij spoed zelfs dezelfde dag. De wachttijden worden regelmatig gemonitord, gerapporteerd en gepubliceerd op de website. Klik hier een overzicht van onze wachttijden.

Patiëntenparticipatie

CCN staat open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden. Informatie vanuit patiënten is belangrijk om de kwaliteit van onze zorg meetbaar te maken en deze te verbeteren.

Klachten

CCN beschikt over een goed functionerende, onafhankelijke klachtencommissie en interne klachtenfunctionarissen. Hoewel de onafhankelijke commissie sinds 2016 onder de WKKGZ niet meer verplicht is, is de keuze gemaakt de commissie actief te houden voor het uitvoeren van gedegen klachtenonderzoek. Voor meer informatie over de klachtencommissie, de klachtenprocedure en het klachtenreglement klik hier.

Patiënttevredenheid

Bij CCN wordt de tevredenheid van patiënten continu gemonitord. Patiënten ontvangen na hun bezoek een uitnodiging voor (anonieme) deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Het PTO is een belangrijke manier de wensen en meningen van de betrokken cliënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren.

Behalve deelname aan ons interne patiënttevredenheidsonderzoek, nodigen we patiënten ook uit onze zorg en onze cardiologen te beoordelen bij ZorgKaart Nederland. Zorgkaart Nederland is een website van de Patiëntenfederatie Nederland waar patiënten openbaar hun ervaring met hun zorgverlener kunnen delen. De resultaten van die beoordeling publiceren wij ook op onze website. Klik hier voor een overzicht van onze cardiologen en de beoordelingen.

Patiëntenraad en patiëntpanel

De aard van de zorgverlening en de duur van de behandelrelatie tussen CCN en haar patiënten heeft tot gevolg dat het installeren en in stand houden van een ‘klassieke’ cliëntenraad moeilijk te bewerkstelligen is en wellicht ook niet de meest passende manier om patiëntenparticipatie in te richten om zo de zorgverlening door  CCN en de ervaring van patiënten te verbeteren.

CCN probeert daarom zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de wettelijke vereisten uit hoofde van de WMCZ door:

  1. het instellen van een patiëntenraad op eerste afroep, waarvoor een reglement in concept klaar ligt die voldoet aan de gestelde eisen in de WMCZ;
  2. het vergroten van de patiëntenparticipatie door:
    1. het instellen van een patiëntenpanel. Het panel zal gevraagd worden mee te denken over ontwikkelingen rond het zorgaanbod en de dienstverlening, door middel van online vragenlijsten en fysieke bijeenkomsten;
    2. het patiënttevredenheidsonderzoek (PTO). Het PTO is een belangrijke manier om de wensen en meningen van de patiënten en hun vertegenwoordigers te inventariseren;
    3. Zorgkaart Nederland. Patiënten worden uitgenodigd om onze cardiologen te beoordelen via ZorgKaart Nederland.
  3. de bevoegdheden uit hoofde van de WMCZ zoveel als mogelijk toe te laten komen aan een  ´patiëntenraad in oprichting´. 

Vragen, opmerkingen en suggesties

Heeft u een vraag, een opmerking of een suggestie ten aanzien van een van bovenstaande punten? Dan ontvangen wij die graag op kwaliteit@cardiologiecentra.nl.