Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Afkortingen

Download: Afkortingen in de cardiologie

123


4F Tetralogie van Fallot
Aangeboren hartafwijking
6 MWT 6 minutes walk test
6 minuten loop test. Afstand die patiënten in 6 minuten wandelen maximaal kunnen afleggen. De afstand is sterk gerelateerd aan ernst en prognose van hartfalen (de normaalwaarde voor een gezonde oudere patiënt is ongeveer 650 meter).

A


AAI/AAIR Nomenclatuur voor het type en/of de instelling van een pacemaker. Bij een pacemaker met instelling AAI of AAIR vindt pacing en sensing alleen in de rechterboezem plaats
ACC American College of Cardiology
ACS Acuut Coronair Syndroom
Ziektebeeld dat zowel het acute myocardinfarct met en zonder ST elevatie als instabiele angina pectoris (IAP) omvat.
AED Automatische Externe Defibrillator
Draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, indien VF of VT wordt geregistreerd.
AF/Afib Atriumfibrilleren
AFL Atriumflutter
AHA American Heart Association
AM Acuut Myocardinfarct
Ao Aorta
AoI Aortaklepinsufficiëntie
AoS Aortaklepstenose
AP Angina Pectoris
ARB Angiotensine Receptor Blokker (Angiotensine II antagonist)
ARVC Arythmogene RechterVentrikel Cardiomyopathie (zie ARVD)
ARVD Arythmogene Rechterventrikel Dysplasie (ook wel ARVC)
Aandoening van in eerste instantie voornamelijk de rechterkamer van het hart waarbij vervetting en aneurysmavorming optreedt. Gaat gepaard met plotse dood en ventriculaire tachycardie. Bij patiënten met ARVD wordt veelal gekozen voor implantatie van een ICD.
ASD Atrium Septum Defect
ATP Anti-tachy Pacing
Functie van een ICD of pacemaker waarbij door korte pulsjes in de rechterkamer of -boezem een ventriculaire of atriale tachycardie kan worden beëindigd. Bij een ventriculaire tachycardie (VT) kan het circuit van de VT op deze wijze door de ICD worden onderbroken. Een ICD wordt meestal dusdanig geprogrammeerd dat bij een hemodynamisch stabiele VT er een programma van verschillende vormen ATP wordt afgegeven. Het voordeel is dat de patiënt hier meestal niets van voelt en de VT meestal succesvol wordt beëindigd. Er hoeft dan geen shock te worden afgegeven. Pacemakers beschikken soms over de mogelijkheid van atriale ATP. Dit kan behulpzaam zijn bij het beëindigen van een atriale tachycardie of atriumflutter.
AVA Aortic Valve Area
Aortaklepoppervlak
AVNRT Atrio-ventriculaire Nodale Re-entry Tachycardie
Dit is een supraventriculaire tachycardie welke ontstaat in de AV-knoop. Bij patiënten met een AVNRT bestaat de AV-knoop uit een langzaam en een snel pad. Hierdoor kan na een extrasystole, in de AV-knoop zelf een cirkel (re-entry) tachycardie ontstaan. De tachycardie termineert vaak spontaan of na valsalva manoeuvre.
Een AVNRT kan worden onderdrukt door medicatie die de AV geleiding vertraagt, zoals verapamil of een bètablokker. Eventueel kan gekozen worden voor een ablatie van het langzame pad.
AVR Aortic Valve Replacement
Aortaklepvervanging door een biologische prothese (over het algemeen varkensweefsel) of mechanische prothese.
AVRT Atrioventriculaire Re-entry-Tachycardie
Ook wel macro re-entry-tachycardie. Vanwege een extra elektrische verbinding tussen atrium en ventrikel kan er een re-entry circuit ontstaan tussen atria, AV-knoop, ventrikels en de aberrante verbinding. Een dergelijke tachycardie kan orthodroom zijn (retrograde geleiding over de extra verbinding, antegrade AV geleding) of antidroom (antegrade geleiding over de extra verbinding, retrograde AV geleiding). Een voorbeeld van een AVRT is het WPW syndroom (zie daar). De extra verbinding is dan tijdens SR als pre-excitatie (deltagolf) zichtbaar op het oppervlakte ECG. De extra verbinding kan soms ook alleen retrograad geleiden. Op het ECG tijdens SR is de verbinding dan niet zichtbaar, want er is geen pre-excitatie. We spreken dan van een concealed bypass.
AVSD Atrio Ventriculair Septum Defect
Congenitale aandoening waarbij een defect bestaat op het niveau van zowel atria als ventrikels.

B


Biv-ICD Biventriculaire Implanteerbare Cardiale Defibrillator
Apparaat dat een implanteerbare cardiale defibrillator (ICD) combineert met cardiale resynchronisatie therapie (CRT). Bij patiënten met een Biv-ICD zijn in totaal 3 draden geplaatst. Één in het rechter atrium, één in de rechter ventrikel en één in de sinus coronarius (LV lead).
BMI Body Mass Index
BMS Bare Metal Stent

C


CAG Coronair Angio Grafie
CABG Coronary Artery Bypass Grafting (Bypass chirurgie)
Hierbij worden vaatverbindingen aangelegd tussen de aorta en de coronairen om de vernauwing te overbruggen.
CARTO 3-dimensionaal electro-anatomisch mapping systeem
Combineert anatomische informatie van MSCT of MRI met elektrofysiologische gegevens tijdens een ablatie.
CCS Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.
CCS I Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.
Geen beperkingen in dagelijks functioneren. AP klachten pas bij forse inspanningen/ werk of sport.
CCS II Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.
Lichte beperking van normale activiteiten. AP klachten bij bijvoorbeeld 2 trappen lopen.
CCS III Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.
Duidelijke beperking dagelijkse inspanningen (AP klachten bij lopen van een enkele trap in normaal tempo).
CCS IV Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.
AP klachten bij minimale inspanningen.
CCU Coronary Care Unit
Hartbewakingsafdeling
CI Cardiac Index (zie Cardiac Output)
CMP Cardiomyopathie
Ziekte van de hartspier.
CO Cardiac Output
Hartminuutvolume (in liter/ min). Geïndexeerd naar lengte en gewicht spreekt men van Cardiac Index (CI).
CPAP Continuous Positive Airway Pressure
Niet-invasieve beademingsondersteuning door middel van een afsluitend masker over neus en mond van patiënt. Door middel van continue verhoogde druk in de luchtwegen verbetert niet alleen de longcapaciteit, maar vermindert ook de afterload. Het wordt op de hartbewaking gebruikt bij patiënten met acuut hartfalen.
CRT Cardiale Resynchronisatie Therapie
Ook wel biventriculair pacing. Vaak in combinatie met een ICD (CRT-ICD of biventriculaire ICD).
Cryo-ablatie Elektrofysiologische ablatie procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale bevriezing. De elektrodetip wordt hierbij gekoeld tot ongeveer -70˚C
CVD Centraal Veneuze Druk
CX Circumflex artery zie Ramus Circumflex (RCx)

D


D1 t/m D4 Diagonaal takken, aftakkingen van de LAD (RDA) richting het anterolaterale gedeelte van de linker ventrikel.
DCM(P) Dilaterende Cardio Myopathie
DDD/DDI(R) Nomenclatuur voor het type en de instelling van een pacemaker. Bij een DDD pacemaker wordt zowel in de rechterboezems als de rechterkamer gesensed en gepaced.
DES Drug Eluting Stent

E


ECV Elektrische Cardioversie
ECG Elektrocardiogram
EDV Eind Diastolisch Volume
EF Ejectiefractie
EFO Elektrofysiologisch Onderzoek
Klinisch onderzoek dat wordt verricht ter evaluatie van AV-geleidingstoornissen en/of ventriculaire en supraventriculaire hartritmestoornissen.
EOL End of Life
Term uit de pacemaker/ ICD wereld die aangeeft dat de batterij bijna leeg is en de pacemaker op korte termijn vervangen dient te worden.
EPD Electronisch Patiënten Dossier
ESC European Society of Cardiology

F


FFR Fractionele Flow Reserve
Cathetertechniek waarbij door middel van intracoronaire drukmetingen, de hemodynamische significantie van een stenose kan worden bepaald.
FRIMA Free RIMA, zie RIMA
FS Fractional Shortening
De verkortingsfractie.
FVT Fast (snelle) Ventriculaire Tachycardie
Terminologie uit de ICD wereld. Als een ICD een snelle VT registreert, wordt vaak overgegaan tot therapie. Er wordt dan gekozen voor ATP of eventueel een shock.

G


GPIIb3A Glycoproteine IIb3a receptor antagonist
Intraveneus medicament dat zorgt receptor voor directe thrombcytenaggregatieremming via blokkering van de GpII b3a antagonist receptor. Deze medicatie (zoals Abciximab, Reopro®) is bewezen effectief gebleken ten tijde van een ST elevatie acuut myocardinfarct met stentplaatsing en wordt tegenwoordig (naast aspirine en clopidogrel) al in de ambulance toegediend.

H


HCM Hypertrofische Cardiomyopathie
HOCM Hypertrofische Obstructieve Cardiomyopathie
HR Hartritme

I


IABP Intra Aortale Ballon Pomp
Tijdelijke mechanische ondersteuning van de hemodynamiek door diastolische counterpulsatie van een ballon in de aorta descendens. Hierdoor verbetert de perfusie van de coronairen en vermindert de afterload. Er bestaat een indicatie bij mensen met een (dreigende) cardiogene shock op basis van instabiele angina pectoris, na een myocardinfarct of na PTCA procedure en bij patiënten met ernstig hartfalen of acute mitralisklepinsufficiëntie. Een IABP kan  via de arterie femoralis worden ingebracht en enkele dagen worden gebruikt.
IAP Instabiele angina pectoris
1. Angina pectoris (AP) in rust.
2. Recent ontstane AP bij normale dagelijkse activiteiten en/of frequent (>3x per dag) optreedt.
3. AP waarbij de klachten vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optreden dan voorheen en al optreedt bij geringe dagelijkse activiteiten;
4. AP die optreedt binnen 2 weken na een myocardinfarct of PTCA
IAS Inter Atriaal Septum
IVGS Intraventriculaire Geleidingstoornis
Verbreed QRS complex, door aspecifieke ventriculaire geleidingsvertraging, niet volgens typisch RBTB of LBTB.
ICD Implanteerbare Cardiale Defibrillator
ICU Intensive Care Unit
IPL-infarct Infero-postero-lateraal infarct
Een infarct meestal ten gevolge van afsluiting van de RCA of RCX.
IVS Inter Ventriculair Septum
IVUS Intravascular Ultrasound
Cathetertechniek waarbij met echografie in de coronair arteriën atherosclerotische plaques worden gevisualiseerd. Het kan ook behulpzaam zijn bij het evalueren van de juiste plaatsing van een stent.

L


LA Linker Atrium
LAA Left Atrial Appendage
Het linker hartoor
LAD Left Anterior Descending coronary artery (zie RDA)
LAFB/LAHB Links anterior hemiblok
Uitval van de anterior fascikel van de linker bundeltak.
LBBB/LBTB Linker BundelTak Blok
Volledige uitval van de linker bundeltak.
LCA Linker Coronair Arterie
Ontspringt uit de linker coronaire cusp (LCC) en splitst zich normaalgesproken in de LAD (ofwel RDA) en de Circumflex arterie (ofwel RCX).
LCC Linker Coronary Cusp
Onderdeel van de aortaklep en de oorsprong van de LCA.
LIMA Left Internal Mammarian Artery
Afsplitsing van de a. subclavia links. Deze verloopt achter het sternum en geeft kleine takken af naar sternum en ribben. Bij bypass chirurgie worden de kleine aftakkingen geklipt en wordt de LIMA als bypass gebruikt voor stenosen in de LAD en/of meerdere diagonaal takken.
LPFB/LPHB Links Posterior Hemiblok
Uitval van de posterior fascikel van de linker bundeltak.
LV Linker Ventrikel
LVAD Left Ventricular Assist Device
Mechanische ondersteuning van de hemodynamiek door middel van een pomp die tijdens een operatie in het hart wordt geplaatst. LVA D’s zijn tegenwoordig draagbaar en kunnen weken tot maandenlang gebruikt worden, voornamelijk in de wachttijd tot een harttransplantatie.
LVEDD Linker Ventrikel Eind Diastolische Diameter
LVEDP Linker Ventrikel Eind Diastolische druk
LVEF Linker Ventrikel Ejectie Fractie
Een normale LVEF bedraagt ca. 60%.
LVESD Linker Ventrikel Eind Systolische Diameter
LVH Linker Ventrikel Hypertrofie
LVSD Linker Ventrikel Systolische Dysfunctie
LVOT Linker Ventrikel Outflow Tract
LVPW Linker Ventrikel Posterior Wall

M


MAP Mean Arterial Pressure
Gemiddelde bloeddruk. (2x diastole + 1x systole) / 3
MAZE Eigenlijk geen afkorting
Wordt soms kort gebruikt voor MAZE ablatie. Dit is een procedure ter behandeling van atriumfibrilleren, waarbij een ablatie verricht wordt rondom de inmonding van de longvenen van het linker atrium.
MI Mitralisklep Insufficientie
MO 1 t/m 3 Margo Obtusis
Aftakkingen van de ramus circumflexus van de linker coronair arterie. Deze voorzien in de perfusie van het laterale gedeelte van de linker ventrikel.
MPAP Mean Pulmonary Artery Pressure
Gemiddelde druk in de arteria pulmonalis: Komt overeen met (2x diastolische PAP + 1x systolische PAP) / 3.
MS Mitralisklep Stenose
MSCT Multislice CT
Wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor non-invasieve beeldvorming van de coronairen.
MVA Mitral Valve Area
Het mitralisklepoppervlak.
MKP Mitralis Klep Plastiek
Reparatie van een mitralisklep bij mitralisklepinsufficiëntie of stenose. Bij dilatatie van de annulus wordt vaak een ring geplaatst.
MVP Mitral Valve Prolaps (mitralisklep prolaps)
Abnormaal doorbuigen van de mitralisklep, waardoor de klep niet meer goed sluit.
MVR Mitral Valve Replacement (mitralisklep vervanging)
Vervanging van de mitralisklep door een bioprothese of kunstklep.

N


Non STEMI Myocardinfarct zonder ST elevatie op het ECG
NSVT Non-sustained Ventrikel Tachycardie
Ventriculaire tachycardie die korter duurt dan 30 seconden en waarbij geen sprake is van hemodynamische instabiliteit.
NYHA New York Heart Association
Classificatie die de ernst van de klachten voor patiënten beschrijft:
NYHA I: geen klachten.
NYHA II : klachten tijdens forse inspanning.
NYHA II : klachten tijdens matige inspanning.
NYHA IV : klachten in rust of bij lichte inspanning

O


OHCA Out of Hospital Cardiac Arrest

P


PAC Prematuur Atriaal Complex
Ook wel Supraventriculaire extrasystole, SVES.
PAF Paroxysmaal Atriumfibrilleren
PAH Pulmonale Arteriële Hypertensie
Geïsoleerde pulmonale hypertensie van alleen het arteriële vaatbed
PAP Pulmonary Artery Pressure
Druk gemeten in de arteria pulmonalis.
PCI Percutane Coronaire Interventie
PCWP Pulmonary Capillary Wedge Pressure
Wiggedruk. De wiggedruk komt overeen met de druk in de linker boezem.
PE Pericard Effusie
PFO Patent Foramen Ovale
Bij 25% van de mensen sluit het foramen ovale niet (volledig) na de geboorte. Er kan dan bij valsalva manoeuvres een shunt van rechts naar links ontstaan.
PHT Pulmonale Hypertensie
Hypertensie van het arteriële en veneuze pulmonale vaatbed. Vaak secundair aan een cardiale oorzaak.
PHT Pressure Half Time
PI Pulmonalisklep Insufficiëntie
PJC Prematuur Junctioneel Complex
PLCX Postero-Laterale tak van de ramus circumflex
Voorziet in de perfusie van het posterolaterale gedeelte van de linker ventrikel.
PL-tak Postero-Laterale tak
Vertakking van de rechter coronair arterie of circumflex. In het laatste geval spreekt men vaak van de PLCX.
PM Pacemaker
PMT Pacemaker Mediated Tachycardia
Tachycardie die door de pacemaker zelf wordt veroorzaakt en soms in stand wordt gehouden. Door aanpassing van de instellingen van de pacemaker kan het ontstaan van een PMT worden voorkomen en/of de PMT worden beëindigd.
POB Pijn Op Borst
PS Pulmonalisklepstenose
PTCA Percutane Transluminale Coronair Agioplastiek
Dotterprocedure met of zonder stent plaatsing.
PVC Prematuur Ventriculair Complex
Ook wel Ventriculaire extrasystole (VES) genoemd.
PVR Pulmonic Valve Replacement
Pulmonalisklepvervanging

R


RA Rechter Atrium
RBBB/RBTB Rechter Bundeltak Blok
Volledige uitval van de rechter bundeltak.
RCA Rechter Coronair Arterie
Ontspring uit de linker coronaire cusp (LCC) en verloopt in de rechter atrioventriculaire groeve. Voorziet voornamelijk in perfusie van de rechter ventrikel en onderwand. Vaak splitst de RCA in een posterolaterale tak (PL-tak) en de ramus descendens posterior (RDP). De RCA geeft vaak proximaal een tak af richting de sinusknoop.
RCC Right Coronary Cusp
RCx Ramus Circumflex
Ook wel kortweg Cx. Afsplitsing direct na de hoofdstam van de linker coronair arterie. Voorziet in perfusie van posterieure en posterolaterale zijde van de linker ventrikel. De Cx verloopt in de linker atrio-ventriculaire groeve en geeft een aantal aftakkingen. De Margo Obtusis (MO) en posterolateraal (PLCX) takken.
RDA Ramus Descendens Anterior
Ook wel LAD (left anterior descending artery). Het betreft de grootste tak van de linker coronair arterie. Deze verloopt in de voorste interventriculaire groeve en is verantwoordelijk voor de perfusie van het septum en de voorwand en anterolaterale zijde van het hart. Vanaf de RDA zijn er vertakkingen naar anterolateraal (Diagonale takken, D1, D2, D3 etc) en naar het septum (S1, S2, S3 etc). Vaak verloopt de RDA tot over de apex van het hart.
RDP Ramus Descendens Posterior
Betreft een aftakking van de rechter coronair arterie of circumflex en verzorgt de doorbloeding van het septum. Indien de RCA de RDP afgeeft spreken wij van een rechts dominant systeem. Indien de RCX de RDP afgeeft spreken wij van een links dominant systeem.
RF-ablatie Radiofrequentie-ablatie
Elektrofysiologische ablatie procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogfrequente radiogolven. De elektrodetip bereikt een temperatuur van ongeveer 50˚C.
RIMA Right Internal Mammarian Artery.
Afsplitsing van de a. subclavia rechts. Deze verloopt achter het sternum en geeft kleine takken af naar sternum en ribben. Bij bypass chirurgie worden de kleine aftakkingen geklipt en wordt de RIMA indien mogelijk als directe bypass gebruikt voor stenosen in de RCA. Indien dit vanwege de lengte of kwaliteit niet mogelijk is wordt de RIMA losgeknipt van de a. subclavia en als vrije bypass gebruikt. Wij spreken dan van een Free RIMA (FRIMA).
RV Rechter Ventrikel
RVH Rechter Ventrikel Hypertrofie
RVOT Rechter Ventrikel Outflow Tract

S


SAM Systolic Anterior Movement van de mitralisklep
Bij hypertrofische (obstructieve) cardiomyopathie, of bij ziekten van de mitralisklep kan het voorste klepblad van de mitralisklep te veel naar het septum toe bewegen/worden gezogen. Hierdoor ontstaat (verdere) obstructie van het linker ventrikel outflowtract en mitralisklep insufficientie.
SBE Systemische Bacteriële Endocarditis
Deze afkorting wordt bijvoorbeeld gebruikt in “SBE-Profylaxe”.
SEH Spoed Eisende Hulp
S-L delay Septum to Lateral delay
Echografische parameter om de dyssynchronie van de linker ventrikel te meten. Het betreft hier de tijd tussen de contractie van de septale en laterale wand. Bij een delay van meer dan 65 milliseconden wordt gesproken over dyssynchronie.
SR Sinusritme
STEMI ST Elevatie Myocard Infarct
In principe is een ST-elevatie myocardinfarct een indicatie voor spoed PTCA.
SVES Supraventriculaire Extrasystole
Ook wel prematuur atriaal complex (PAC) genoemd.
SVG Saphenous Vein Graft
Veneuze bypass graft van de vena saphena magna.
SVT Supraventriculaire Tachycardie

T


TEE Transoesophageale Echocardiografie
Ook wel OES of slokdarm echo. Deze wordt voornamelijk verricht ter evaluatie van klepafwijkingen, atriumseptumdefect, overige congenitale hartziekten, bij verdenking op endocarditis en analyse naar eventuele cardiale emboliebron.
TI Tricuspidalisklep Insufficiëntie
Een TI is meestal fysiologisch. Met echocardiografie kan door deze fysiologische TI de gradiënt over de tricuspidalisklep worden gemeten. Aan de hand daarvan kan een schatting worden gemaakt van druk in het longvaatbed.
TTE Transthoracale Echocardiografie
TVP Tricuspidalis Klep Plastiek
Reparatie van een tricuspidalisklep bij ernstige tricuspidalisklepinsufficiëntie. Bij dilatatie van de annulus wordt vaak een ring geplaatst.
TVP Tricuspidalis Klep prolaps
Abnormaal doorbuigen van de tricuspidalisklep, waardoor de klep niet meer goed sluit.
TVR Tricuspidalisklep Vervanging (Replacement)

V


VCI Vena Cava Inferior
VCS Vena Cava Superior
VES Ventriculaire Extrasystole
Wordt ook wel prematuur ventriculair complex (PVC) genoemd.
VF Ventrikel Fibrilleren
VO2 Max Maximale zuurstof opname capaciteit
Deze waarde wordt berekend bij inspanningstest met registratie van de ventilatie. Het is de meest nauwkeurige objectieve maat voor de ernst van patiënten met hartfalen.
VSD Ventrikel Septum Defect
VT Ventrikel Tachycardie
VVI/VVIR Nomenclatuur voor het type en/of de instelling van een pacemaker. Bij een pacemaker met instelling VVI of VVIR wordt alleen in de rechterkamer gepaced en gesensed.
VV Term uit de cardiale resynchronisatie therapie
De tijd tussen pacing van optimalisatie de linkerkamer en de rechterkamerdraad (de VV-tijd) kan worden gevarieerd zodat het slagvolume van de linkerkamer, gemeten met echocardiografie het hoogst is. Het proces van optimaliseren van de VV-tijd noemen wij VV-optimalisatie.

W


WPW Wolff-Parkinson White syndroom
Syndroom van klachten van palpitatiessyndroom en een afwijkend ECG met een delta-golf voorafgaand aan het QRS complex (i.e. pre-excitatie). De klachten worden veroorzaakt door een macro-re-entrycircuit waarbij een extra verbinding tussen atria en ventrikels is betrokken. Zie ook AVRT.